DISCLAIMER

Juridische Informatie

Inhoud

Het stadsbestuur van Roeselare besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, de informatie die via deze website wordt verstrekt is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Het stadsbestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie zou nemen.

Het stadsbestuur kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website of de onmogelijkheid deze te gebruiken.

Wanneer het stadsbestuur van Roeselare verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal het stadsbestuur onmiddellijk overgaan to verbetering of aanvulling.

Handelsmerken

Alle handelsmerken, logo's, afbeeldingen en dienstenmerken op deze site zijn eigendom van de stad Roeselare of van derden. Het is verboden deze te gebruiken, permanent te downloaden, te kopiëren of te verspreiden op eender welke manier zonder schriftelijke toestemming van de stad Roeselare of, desgevallend, van derden.

Hyperlinks

De website van de stad Roeselare kan hyperlinks bevatten naar andere websites die volledig onafhankelijk zijn van deze website. De stad Roeselare kan geen garantie bieden voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die dergelijke hyperlink of externe website bevat. Elk gebruik dat je maakt van de hyperlink op de website van de stad Roeselare is op eigen risico.

 

Privacy

De Stad Roeselare respecteert en beschermt de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van haar diensten en zal de persoonsgegevens van deze gebruikers nooit aan derden overmaken noch verkopen.  De persoonsgegevens die worden verzameld tijdens de administratieve verwerking zullen enkel gebruikt worden voor de goede werking van de dienstverlening.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heb  je steeds inzage in de persoonsgegevens die je via deze website aan de stad bezorgt.

COPYRIGHT © 2015 TRAXROESELARE.BE | DISCLAIMER | EXTRA | VERZEKERINGEN

designed by PIETERBOSTOEN | developed by ENCIMA